strona główna

Łódź, 2019/04/25 02:32:20Witaj na stronie Laboratorium z systemów wbudowanych.
Prowadzący: Witold Kozłowski, pok. 5b, tel. (42) 635 56 94


Zakład Fizyki i Technologii Struktur Nanometrowych
Kateda Fizyki Ciała Stałego
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Łódzki

INSTRUKCJA BHP PRACOWNI MIKROPROCESOROWEJ

W Pracowni Mikroprocesorowej znajdują się urządzenia i substancje, które potencjalnie mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.
Celem zapewnienia bezpieczeństwa pracy zobowiązuje się wszystkie osoby wykonujące, jak i nadzorujące ćwiczenia w Pracowni Mikroprocesorowej do ścisłego przestrzegania niżej podanych zasad.

1.

Przepisy ogólne


1.

Zabrania się wykonywania ćwiczeń i przebywania studentów w Pracowni Mikroprocesorowej bez nadzoru.
Przy wykonywaniu poleceń należy ściśle stosować się do poleceń w zakresie BHP nauczycieli akademickich i laborantów.


2.

Wszystkich wykonujących ćwiczenia i inne pomiary w Pracowni Mikroprocesorowej obowiązuje ścisłe przestrzeganie instrukcji obsługi stosowanej aparatury.


3.

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić czy zastosowane do wykonywania ćwiczenia przyrządy podłączone są zgodnie z ich instrukcją użycia.
Zabrania się: samowolnego regulowania, naprawy, zmian w konstrukcji przyrządów i używania ich do innych celów niż to przewidziano w ćwiczeniu.
Ewentualne zmiany konstrukcyjne przyrządów pomiarowych mogą być wykonywane wyłącznie przez laborantów Instytutu Fizyki (lub specjalistyczne placówki), pod kierownictwem nauczycieli akademickich nadzorujących odpowiednie ćwiczenia.


4.

W wypadku zaistnienia awarii lub uszkodzenia aparatury należy natychmiast odłączyć ją od źródła zasilania, a o zaistniałym fakcie powiadomić nauczyciela akademickiego nadzorującego ćwiczenie lub laboranta.

W razie wybuchu pożaru należy odłączyć źródło energii od urządzenia powodującego go, a następnie przystąpić do gaszenia.
W wypadku, gdy nie można stłumić ognia we własnym zakresie, należy - nie przerywając akcji - wezwać Straż Pożarną.

2.

Obsługa urządzeń elektrycznych


1.

Urządzenia elektryczne wykorzystywane do ćwiczeń mogą być dołączane do źródła prądu wyłącznie za zgodą nadzorującego nauczyciela akademickiego lub laboranta. Montowanie układów elektrycznych może odbywać się tylko przy odłączonym źródle prądu. Po zakończeniu pomiarów należy układ elektryczny odłączyć od sieci elektroenergetycznej. Włączania poszczególnych obwodów na tablicy rozdzielczej sieci elektroenergetycznej w Pracowni Mikroprocesorowej może dokonywać jedynie nauczyciel akademicki nadzorujący ćwiczenie lub laborant.


2.

Do montażu elektrycznych układów pomiarowych wolno używać tylko przewodów izolowanych, zakończonych odpowiednimi końcówkami. Czynności wymagające zdjęcia osłon zabezpieczających urządzenia podłączonego do sieci elektroenergetycznej mogą dokonywać - przy zachowaniu niezbędnych środków ostrożności - wyłącznie laboranci.


3.

Zabrania się zastawiania dojść do wyłączników energii elektrycznej i urządzeń wymagających ciągłego nadzoru i obsługi. Czynności przełączeń elektrycznych należy wykonywać jedną ręką dla uniknięcia ewentualnego zamknięcia obwodu elektrycznego przez ciało osoby obsługującej aparaturę.

3.

Uwagi końcowe


1.

Wykonujących ćwiczenia w Pracowni Mikroprocesorowej zobowiązuje się do zapoznania się ze szczegółowymi normami i zasadami BHP obowiązującymi przy realizacji poszczególnych ćwiczeń.


2.

Nauczycieli akademickich nadzorujących ćwiczenia w Pracowni Mikroprocesorowej, jak również zatrudnionych w niej laborantów, zobowiązuje się do egzekwowania przestrzegania obowiązujących norm BHP przy wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń.
do góry


Opiekunem strony jest Michał Piskorski, uwagi i propozycje proszę zgłaszać przez formularz kontaktowy
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2009 r.
Wszystkie nazwy oraz znaki handlowe firm i produktów zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.


Valid HTML 4.0 Transitional