strona główna

Łódź, 2019/04/25 02:27:53Witaj na stronie Laboratorium z systemów wbudowanych.
Prowadzący: Witold Kozłowski, pok. 5b, tel. (42) 635 56 94


Zakład Fizyki i Technologii Struktur Nanometrowych
Kateda Fizyki Ciała Stałego
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Łódzki

REGULAMIN PRACOWNI MIKROPROCESOROWEJ

1.

Studenci wykonują ćwiczenia w pracowni mikroprocesorowej (PM) w grupach składających się z zespołów dwuosobowych lub w szczególnych przypadkach trzyosobowych pod kierunkiem pracownika Instytutu Fizyki, zwanego dalej prowadzącym kurs. Czas przeznaczony na wykonanie ćwiczenia to 2 godziny lekcyjne (90 minut) dla ćwiczeń z mikroprocesorów i 4 godziny lekcyjne czyli 180 minut dla projektów. Student wykonuje ćwiczenia zgodnie z harmonogramem ustalonym przez prowadzącego.

2.

Funkcję kierownika wszystkich grup laboratoryjnych pełni jeden z prowadzących kurs wybrany przez wykładowcę prowadzącego na danym kierunku wykład ze wstępu do elektroniki współczesnej lub elektroniki cyfrowej.

3.

Na początku zajęć prowadzący może sprawdzić stopień przygotowania teoretycznego studenta do wykonywania ćwiczenia. Przygotowanie do ćwiczenia obejmuje znajomość:


a.

podstawowych praw i zjawisk fizycznych związanych z wykonywanym ćwiczeniem


b.

zasad pomiarów i działania układu pomiarowego


Prowadzący kurs może wystawić studentowi ocenę cząstkową określającą stopień przygotowania teoretycznego.

4.

W przypadku niedostatecznego przygotowania teoretycznego prowadzący może nie dopuścić studenta do samodzielnego wykonywania pomiarów. Przypadek taki jest równoznaczny z nieobecnością nieusprawiedliwioną.

5.

Student który nie został dopuszczony do wykonywania ćwiczenia ma prawo uczestniczyć w wykonywaniu ćwiczenia, jednak bez możliwości oddania raportu i sprawozdania. Takie ćwiczenie musi być powtórzone w czasie wyznaczonym przez prowadzącego w ramach limitu nieobecności nieusprawiedliwionych.

6.

Student nie może przystąpić do wykonywania ćwiczenia bez zgody prowadzącego zajęcia. W szczególności nie może włączać aparatury pomiarowej przed sprawdzeniem prawidłowości połączeń przez prowadzącego zajęcia. W razie stwierdzenia w czasie wykonywania pomiarów wadliwej pracy aparatury pomiarowej lub jej uszkodzenia, student powinien natychmiast powiadomić prowadzącego zajęcia. Student ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wynikające z jego winy.

7.

W czasie zajęć w laboratorium student sporządza protokół pomiarów, który po zakończeniu pomiarów przedstawia prowadzącemu do zatwierdzenia. Zatwierdzenie protokółu oznacza zaliczenie części pomiarowej danego ćwiczenia. Dalszemu opracowaniu podlegają wyłącznie wyniki z zatwierdzonego protokołu.

8.

Po skończonych ćwiczeniach student zobowiązany jest:


a.

wyłączyć zasilanie przyrządów,


b.

zwrócić pobrany sprzęt pomiarowy i materiały prowadzącemu zajęcia,


c.

uporządkować swoje stanowisko pomiarowe.

9.

Każde ćwiczenie podlega odrębnemu zaliczeniu.

10.

Student przedstawia sprawozdanie z ćwiczenia w formie raportu zawierającego między innymi :


a.

krótki wstęp teoretyczny,


b.

wyniki otrzymane w czasie pomiarów (w miarę możliwości w postaci tabel) oraz tam gdzie jest to wskazane w postaci odpowiednich wykresów,


c.

przykładowe obliczenia,


d.

kod programu,


e.

wnioski końcowe.


Szczegółowe zasady wykonywania sprawozdania określa prowadzący kurs.

11.

Sprawozdanie, wraz z zatwierdzonym protokołem pomiarów, student ma obowiązek przedstawić prowadzącemu do oceny na drugich z kolei zajęciach. Warunkiem koniecznym zaliczenia ćwiczenia jest oddanie poprawnie wykonanego sprawozdania. Ostateczny termin oddania poprawnie wykonanego sprawozdania wyznacza prowadzący. Termin ten nie może być krótszy niż dwa tygodnie licząc od dnia wykonywania pomiarów.

12.

W przypadku gdy student nie odda poprawnie wykonanego sprawozdania w terminie ustalonym przez prowadzącego kurs prowadzący może anulować całe ćwiczenie. Anulowane ćwiczenie musi być wykonane ponownie. Powtarzanie to jest wliczane do limitu nieobecności nieusprawiedliwionych.

13.

Prowadzący kurs wystawia studentowi ocenę końcową z danego ćwiczenia uwzględniającą stopień przygotowania teoretycznego, sprawność wykonania pomiarów oraz poprawność wykonania sprawozdania.

14.

Student nie zgadzający się z wystawioną przez prowadzącego oceną ma prawo odwołać się w kolejności do: kierownika grupy laboratoryjnej oraz wykładowcy. Ocena wystawiona prze wykładowcę jest oceną ostateczną.

15.

Warunkiem zaliczenia kursu jest zaliczenie wszystkich z wyjątkiem jednego ćwiczeń przewidzianych harmonogramem zajęć.

16.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

17.

W ciągu całego semestru student ma prawno do odrabiania:


-

2 ćwiczeń w przypadku kursu 30 godzinnego przy 12 wykonywanych ćwiczeniach,


-

2 ćwiczeń w przypadku kursu 45 godzinnego przy 12 wykonywanych ćwiczeniach

18.

Student, który z ważnych powodów losowych lub udokumentowanej długotrwałej choroby przekroczył wyżej wymienione limity, może uzyskać zgodę prowadzącego na odrobienie ćwiczeń. Zgoda taka wymaga akceptacji kierownika Pracowni Elektronicznej, który może odmówić akceptacji ze względów organizacyjnych. Odmowa ze względów organizacyjnych jest ostateczna. W pozostałych przypadkach studentowi przysługuje prawo odwołania się do wykładowcy.

19.

Student, który w trakcie semestru przekroczył wyżej określone limity nieobecności i nie uzyskał zgody na odrabianie ćwiczeń, zachowuje prawo do dalszego uczestnictwa w kursie, jednak bez możliwości uzyskania jego zaliczenia.

20.

O formie i terminach odrabiania ćwiczeń decyduje prowadzący kurs w porozumieniu z kierownikiem Pracowni Elektronicznej.

21.

Okrycia wierzchnie studenci obowiązkowo pozostawiają w szatni.do góry


Opiekunem strony jest Michał Piskorski, uwagi i propozycje proszę zgłaszać przez formularz kontaktowy
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2009 r.
Wszystkie nazwy oraz znaki handlowe firm i produktów zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.


Valid HTML 4.0 Transitional